Regulamin sklepu internetowego 

§ 1 Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy „good inside”, dostępny pod adresem internetowym www.good-inside.com, prowadzony jest przez Małgorzatę Stasinowską prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą SPATIUM Małgorzata Stasinowska przy ul. Waleriana Łukasińskiego 4 lok. 211, 93-172 Łódź, NIP 2530160706, REGON 101629346 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.
 2. Sklep internetowy „good inside” prowadzi sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
 3. Klient porozumiewa się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie oraz drogą pisemną. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Klient ponosi koszt połączenia zgodny z taryfą usługodawcy świadczącym na jego rzecz usługę telekomunikacyjną, z której korzysta Klient.
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 5. Wszelkie informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu w szczególności ich opisy, ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.
 7. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klienta. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu.
§ 2 Definicje

Konsument – (a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;  (b) osoba prawna albo (c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Sprzedawca – Małgorzata Stasinowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
SPATIUM Małgorzata Stasinowska przy ul. Waleriana Łukasińskiego 4 lok. 211, 93-172 Łódź,
NIP 2530160706, REGON 101629346 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

Klient – (a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;  (b) osoba prawna albo (c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.good-inside.com.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki
Sprzedawcy i Klienta, zasady postępowania reklamacyjnego oraz ochrony danych osobowych.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta oznaczone indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Konsumenta. Zbiór zasobów w systemie informatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Konsumenta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane do zakupu przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

Dostawca – oznacza podmiot z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów.

 § 3 Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: ul. Waleriana Łukasińskiego 4 lok.211, 93-172 Łódź
Adresy e-mail Sprzedawcy: hello@good-inside.com; malgosia@good-inside.com
Numer telefonu Sprzedawcy: +48 722 334 567
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 10 1140 2004 0000 3402 7479 7398

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
– komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet.
– przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari),
– aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
– włącznie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługa Javascript.

§ 5 Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności
  za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Konsument obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Konsument obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Konsumenta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
  Niezbędne jest podanie następujących danych:
  Imię, Nazwisko, Kraj, Ulica, Kod pocztowy, Miasto, Telefon, Adres E-mail, Login, Hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
§ 7 Zasady składania Zamówienia
 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.good-inside.com, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
  – zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  – wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, dostępne warianty (opcjonalnie), liczbę szt. a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  – przejść do koszyka, zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji poprzez kliknięcia pola „Zamówienie”;
  – jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez podanie następujących danych:
  Imię, Nazwisko, Nazwa firmy (opcjonalnie), adres (kraj, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), numer telefonu kontaktowego,
  adres poczty elektronicznej oraz wybrać rodzaj wysyłki (sposób dostarczenia Produktu).  Jeżeli adres dostawy jest inny niż w Formularzu zamówienia,
  zaznaczyć pole „Wysłać na inny adres?” a następnie uzupełnić adres wysyłki.
  W przypadku Klientów nie będących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  – wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w terminie wskazanym w § 9 pkt 3 Regulaminu;
  – złożyć zamówienie przez wysłanie Formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu przycisk „Kupuję i płacę”.
 3. Niezbędnym elementem składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu w toku trwania procedury składania zamówienia uniemożliwia nabycie Produktu za pośrednictwem Sklepu.
§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności
 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  – Przesyłka pocztowa,
  – Przesyłka kurierska,
  – Odbiór osobisty.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  – przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w § 3,
  Na wszystkie Produkty zamówione w Sklepie wystawiane są faktury VAT.
§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. a. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  b. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, dostawa produktów realizowana będzie częściami.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 7. Dostawa Produktów zamawianych za pośrednictwem Sklepu internetowego realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej.
 8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
§ 10 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż Dostawca.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną
  poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy
  – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  – W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  – W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  – Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte
  w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  – Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
  – Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w § 3 niniejszego Regulaminu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia,
  w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem 14 dni.
  – Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter
  Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  – Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne
  do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi  w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 03 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz 827):
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta
  lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić
  ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
§ 11 Reklamacja i gwarancja
 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe oraz po renowacji.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis oraz zdjęcie/-a wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  O sposobie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
  o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
  o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
  między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy
  powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
  (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  d) Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§ 13 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
§ 14 Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy z przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
§ 15 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.