Reklamacja i zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U.
  z 2014r. poz 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż Dostawca.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie
  o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie należy zgłosić pisemnie na adres Sprzedawcy:

SPATIUM Małgorzata Stasinowska, ul. Waleriana Łukasińskiego 4 lok.211, 93-172 Łódź lub drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: hello@good-inside.com

 1. Skutki odstąpienia od Umowy:
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 6. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy:

SPATIUM Małgorzata Stasinowska, ul. Waleriana Łukasińskiego 4 lok.211, 93-172 Łódź, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać
  w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 2. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające
  z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 03 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz 827):
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 7. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe oraz po renowacji.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Sprzedawcy:
  SPATIUM Małgorzata Stasinowska, ul. Waleriana Łukasińskiego 4 lok.211, 93-172 Łódź lub drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: hello@good-inside.com
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis oraz zdjęcie/-a wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie,
  a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. O sposobie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:
  SPATIUM Małgorzata Stasinowska, ul. Waleriana Łukasińskiego 4 lok.211, 93-172 Łódź.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.